Algemeen

Dit Privacy Statement beschrijft hoe Alphabet Nederland B.V. (hierna: Alphabet of wij) omgaan met persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van natuurlijke personen als er een (mogelijke) klantrelatie is en van natuurlijke personen die bijvoorbeeld werknemer, bestuurder of vertegenwoordiger zijn van (mogelijke) zakelijke klanten. Ook worden gegevens van bezoekers van onze websites verwerkt. Alle genoemde natuurlijke personen worden hierna bedoeld met het woord klant(en).

Onze verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het register kan worden geraadpleegd op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van privacy en het beveiligen van persoonsgegevens.  De Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: WBP) zal dan ook altijd worden nageleefd door Alphabet.

Doelen gegevensverwerking

Alphabet zal persoonsgegevens van klanten alleen gebruiken voor haar dienstverlening. De volgende doelen zijn door Alphabet vastgesteld:

 • Het beoordelen en accepteren van klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten inclusief het afwikkelen van betalingsverkeer inzake verhuur (inclusief lease) van roerende zaken.
 • Het verrichten van nevendiensten inzake verhuur (inclusief lease) van roerende zaken.
 • Informatieverschaffing, inclusief het uitvoeren van analyses voor statistische en wetenschappelijke doeleinden, productontwikkeling en managementrapportages.
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten om een relatie tot stand te brengen of te beheren.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Alphabet is onderdeel van de BMW groep. De persoonsgegevens van klanten van Alphabet kunnen ook worden verwerkt voor en door andere ondernemingen die aan BMW AG zijn verbonden. Klanten kunnen worden benaderd voor het product- en dienstenaanbod van andere ondernemingen van de BMW Groep, als hiervoor toestemming is verleend door de klant.

Bepaalde derden partijen verrichten activiteiten voor Alphabet. De hosting van onze website is daarvan een voorbeeld. Het is mogelijk dat deze derden partijen ook toegang hebben tot uw persoonsgegevens, indien dat nodig is voor het uitvoeren van hun activiteiten. In dat geval hebben wij contractuele maatregelen genomen zodat uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Telefoongesprekken en elektronische communicatie

Alphabet kan telefoongesprekken opnemen en/of elektronische communicatie bewaren. De volgende doelen zijn door Alphabet vastgesteld voor het opnemen van telefoongesprekken (1 en 2) en het verwerken van elektronische communicatie (3 en 4):

 1. Het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening.
 2. Trainings-, coaching- en beoordelingsdoeleinden.
 3. Het verzamelen van bewijsmateriaal bij geschillen.
 4. Het verrichten van onderzoek naar en opsporing van misdrijven.

Vastgelegde elektronische communicatie kan door Alphabet worden verstrekt aan de overheid, dan wel aan die afdeling binnen de  BMW groep. die is belast met veiligheidszaken en/of speciale medewerkers die zich bezig houden met de handhaving van bedrijfsregels.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door het bezoek aan onze website op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt geplaatst. Cookies worden alleen gebruikt tijdens het bezoek aan websites van Alphabet. Het doel hiervan is om de website juist te laten functioneren en om anoniem statistische informatie te verzamelen. De gebruiksvriendelijkheid van de website kan zo verder worden verbeterd. Alphabet maakt gebruik van (gewone – functionele) cookies en van zogenaamde tracking cookies en/of cookies die persoonsgegevens verzamelen. De bezoeker van een website van Alphabet wordt geacht toestemming te verlenen voor het gebruik van (gewone) cookies. Wij zullen alleen tracking cookies en/of cookies die persoonsgegevens verzamelen gebruiken als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Het gebruik van cookies kan verder altijd via de instellingen in de browser worden uitgezet. Dat heeft de volgende consequenties:

 • Persoonlijke instellingen worden niet meer onthouden.
 • Social media knoppen zijn niet meer zichtbaar.
 • De website zal niet meer optimaal functioneren.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige wijze met uw gegevens omgaan. Daarom adviseren wij u de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van de websites gebruik te maken.

Inzage en correctie

Klanten kunnen een overzicht ontvangen van persoonsgegevens die door Alphabet zijn verwerkt. Dit overzicht kan worden aangevraagd door een brief te sturen naar:

Alphabet Nederland B.V.

t.a.v. de afdeling Sales Support

Postbus 6890

4802 HW  Breda

Hierbij moet een kopie van een geldig wettelijk identiteitsbewijs mee worden gestuurd.

Recht van verzet

Klanten kunnen aangeven dat zij geen persoonlijke (commerciële) informatie willen ontvangen over producten en diensten. Hiernaast kunnen zij bezwaar maken tegen verwerking van hun persoonsgegevens. Klanten kunnen hiervoor een brief of een email sturen naar:

Alphabet Nederland B.V.

t.a.v. de afdeling Sales Support

Postbus 6890

4802 HW  Breda

email: info@alphabet.com

onder vermelding van WBP / recht van verzet. Wij zullen u spoedig laten weten of en in hoeverre wij aan uw verzoek voldoen. Als wij uw verzoek niet geheel inwilligen, zullen wij uitleggen waarom wij dat doen.

Wijzigingen

Alphabet kan dit Privacy Statement wijzigen (laatste aanpassing 03 maart 2016). Het wordt aangeraden om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, in ieder geval als (opnieuw) persoonsgegevens aan Alphabet worden verstrekt.

Copyright © 2016 Alphabet Nederland B.V.